Bądźmy razem – nie musisz być sam

mrpips

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej realizuje zadanie publiczne pod nazwą: ”Bądźmy razem – nie musisz być sam” – integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższego otoczenia w  ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób  z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018 r.

 

Projekt będzie realizowany od dnia podpisania umowy  do 31.12.2018r .Skierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie a także ich rodzin i opiekunów. Podstawowym założeniem projektu jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna adresatów zadania i ich integracja. Realizując  niniejszy projekt chcemy stworzyć naszym podopiecznym z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunom lepsze warunki życiowe , możliwości rozwoju i lepszej samooceny i działania w grupie. Chcemy to osiągnąć poprzez  spotkania terapeutyczne, wycieczki, wystawy , występy ,warsztaty edukacyjno -  artystyczne ,różnego rodzaju konkursy i imprezy rekreacyjno - sportowe mające na celu rozwój zainteresowań i umiejętności uczestników projektu ,a także  zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych, oraz kształtowanie ich właściwego stylu życia. Potrzeby te będą zaspakajane poprzez zajęcia edukacyjne teoretyczne jak i warsztaty praktyczne  w zakresie psychologii, etyki, zdrowia, teatru, muzyki i plastyki , a także sportu i wychowania fizycznego. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów wykładowców, i wolontariuszy w salkach katechetycznych Parafii Św. Trójcy przy  Bielsku Białej przy której działa nasze Stowarzyszenie oraz w Zajeździe „Na Gronicku” i Ośrodku Szkoleniowym ZAZ w Lalikach . Weźmie w nich udział 50 osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności z zaburzeniami psychicznymi ( symbol P ,U, N ) oraz ich 50 członków najbliższej rodziny- w tym również osób niepełnosprawnych intelektualnie, z rozpoznaną depresją, stanami lękowymi i po kryzysach psychicznych. Poszczególne bloki zajęć będą kończyły się  czterema 3 dniowymi warsztatami  edukacyjno – artystycznymi i imprezami   rekreacyjno - sportowymi  w Lalikach.

Zostanie też zorganizowana dwudniowa wycieczka dla wszystkich 100 uczestników projektu „Śladami Św. Jana Pawła II do Czańca, Wadowic, Kalwarii i Krakowa. Wycieczka ta zostanie zakończona ogłoszonym konkursem poetycko – literackim na temat życia i twórczości Jana Pawła II i Jego Rodziny oraz ich związków z Podbeskidziem.

Poszczególne bloki zajęć będą również kończyły się wystawami plastycznymi prac wykonanych przez uczestników zajęć, konkursami wiedzy, poezji, literackimi itp. a także występami artystycznymi w tym tańcami regionalnymi i pieśniami regionu Podbeskidzia w wykonaniu adresatów zadania.  W zajęciach sportowych będą tez uczestniczyć członkowie innych podobnych stowarzyszeń i miejscowa młodzież – zarówno z Bielska Białej jak i Lalik. Projekt zostanie nagłośniony w lokalnych mediach , na stronach internetowych Stowarzyszenia i Parafii a także TV Bielsko i Bielskiej TV Internetowej.

Program rozpoczynamy w miesiącu kwietniu 20018r. Zapraszamy więc osoby zainteresowane do bezpłatnego udziału w projekcie.

Nawigacja

banerauratech